Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Aanvragen

Search
Close this search box.
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Huisdiereigenaren of -indien van toepassing- via een bewindvoerder, kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen bij de stichting via een speciaal daarvoor bestemd medisch steunaanvraag formulier.
Voor het bieden van steun hanteert de stichting voorwaarden. De huisdiereigenaar dient voor zichzelf of het gezin te zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind te staan. Bij levensbedreigende situaties kunnen dierenartsen  telefonisch contact op te nemen met de stichting via het speciale noodnummer 085-1304952 toets 1. 

Een digitaal ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting dan ook wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt snel in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een genomen besluit om te steunen te allen tijde afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De steun is een gunst en géén recht.

Voor huisdiereigenaren wonende in de gemeente Groningen hanteert de stichting een aangepaste regeling:  Huisdiereigenaren, of -indien van toepassing-  hun bewindvoerder of maatschappelijk werker, kunnen digitaal een aanvraag indienen bij de stichting via een daarvoor bestemd medisch steunaanvraag formulier (zie onder) Voor het bieden van steun aan inwoners van de gemeente Groningen hanteert de stichting voor het jaar 2024 aangepaste voorwaarden. De gemeente Groningen ondersteunt met een subsidieregeling aan de stichting de acute medische hulp voor zieke of gewonde huisdieren van eigenaren met laag tot zeer laag inkomen inkomen woonachtig in haar gemeente. De huisdiereigenaar dient een inkomen te hebben dat ligt onder of op de door de gemeente Groningen gehanteerde norm van de STADJERSPAS, dat qua inkomen ligt op maximaal 120% van de bijstandsnorm.  Zie voor de in 2024 geldende tarieven de website
https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl/uitleg

Aangesloten bij de Voedselbank of onder bewind: 
Ook kunnen huisdiereigenaren die zijn aangesloten bij de Voedselbank in de gemeente Groningen of aantoonbaar onder bewind staan een aanvraag indienen bij de stichting.  Bij levensbedreigende situaties kunnen huisdiereigenaren ook hun dierenarts vragen telefonisch contact op te nemen met de stichting via het speciale noodnummer 085-1304952 toets 1. Dit noodnummer is alléén voor dierenartsen om de stichting te bereiken. Een digitaal ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting dan ook wordt gehonoreerd. De aanvraag wordt snel in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een genomen besluit om te steunen te allen tijde afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De steun is een gunst en géén recht.

LET OP: De opsomming is slechts een indicatie voor wat de stichting wel of niet kan  steunen van genoemde behandelingen. De stichting gaat er bij ernstig dierenleed altijd eerst vanuit dat verkregen informatie van de dierenarts en/of specialist voor haar leidend is om een uiteindelijk besluit te nemen met een bijdrage te steunen. De grens om te steunen is met name afhankelijk van de medische noodzaak om te handelen.

De stichting kan echter nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf afhankelijk is van donaties van particulieren en fondsen. Daarbij benadrukken wij dat de steun een gunst is en géén recht! 

Wat steunen wij -onder voorwaarden niet
:
Weet u als huisdiereigenaar zelf niet precies wat er met uw dier aan de hand is en lijkt het u toch een acute situatie. Dan kunt u voor de zekerheid toch een aanvraag doen. Wij overleggen dan met u en/of de dierenarts de situatie van uw huisdier.

  • jonge dieren (pups en kittens) tot de leeftijd van 1 jaar
  • huisdieren die verkregen zijn via een adoptie-organisatie met een adoptie contract  (De adoptie organisatie is zelf verantwoordelijk voor ondersteuning van het dier)
  • normale dierzorg, zoals: consulten, vaccinaties, eenvoudige laboratoriumbepalingen en medicatie
  • huisdieren zonder eigenaar die zijn opgenomen in een opvang of asiel
  • reguliere castratie, sterilisatie en chippen, mits medische noodzaak voor behandeling van het dier door een dierenarts officieel is vastgesteld
  • euthanasie, tenzij noodzakelijk besluit na acute behandeling of op medisch advies van de dierenarts
  • MRI scans, langdurige chemokuren, braces en prothesen en fysiotherapie
  • chronische situaties, zoals speciaal voer, medicatie, behandeling allergieën. Voor speciaal medisch diervoer bestaat de Nationale online dierenvoedselbank www.onlinedierenvoedselbank.nl 
  • behandelingen die worden uitgevoerd bij dierenklinieken buiten Nederland
  • huisdieren die al eerder in het lopende jaar door de stichting zijn gesteund, tenzij de behandeling voor nazorg  met de stichting en dierenkliniek voorafgaand is vastgesteld en gepland.
  • administratiekosten inzake opmaken facturatie door dierenartsen of  verzendkosten  medicatie aan eigenaren. Deze kosten vallen niet onder medische zorg.
  • oude openstaande facturen en facturen die inmiddels zijn betaald, vervoer per dierenambulance of taxi van het zieke huisdier.


Wat steunen wij -onder voorwaarden- wel:
 

Weet u als huisdiereigenaar zelf niet precies wat er met uw dier aan de hand is en lijkt het u toch een acute situatie. Dan kunt u voor de zekerheid toch een aanvraag doen. Wij overleggen dan met u en/of de dierenarts de situatie van uw huisdier.

 • Acute (levensbedreigende) medische ingrepen, zoals: baarmoederontsteking, blaasproblemen, vergiftiging, ernstige KNO-problemen, gebitsproblemen, inname van vreemd voorwerp, breuken en luxaties en andere bedreigende situaties. De ernst van de situatie wordt altijd besproken met de dierenarts.
 • Onderzoeken die voorafgaand aan een behandeling of operatie echt noodzakelijk zijn, zoals: bloed- en/of urineonderzoek, röntgen, echo en in een incidentele situatie CT-scan. Dit altijd in overleg met de dierenarts/specialist.
 •  Euthanasie van een hond of kat als dit door een dierenarts medisch wordt geadviseerd en er sprake is van onnodig dierenleed.

LET OP: De opsomming is slechts een indicatie voor wat de stichting wel of niet kan  steunen van genoemde behandelingen. De stichting gaat er bij ernstig dierenleed altijd eerst vanuit dat verkregen informatie van de dierenarts en/of specialist voor haar leidend is om een uiteindelijk besluit te nemen met een bijdrage te steunen. De grens om te steunen is met name afhankelijk van de medische noodzaak om te handelen.

De stichting kan echter nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf afhankelijk is van donaties van particulieren en fondsen. Daarbij benadrukken wij dat de steun een gunst is en géén recht!

Is de huisdiereigenaar aangesloten bij de reguliere voedselbank dan dient zij of hij een bewijs te overleggen van de registratie. Ook kan de voedselbank rechtstreeks aan de stichting een email sturen met vermelding dat hun client een actieve registratie heeft. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn.nl. Staat de huisdiereigenaar onder bewind, dan dient de bewindvoerder een e-mail te sturen naar de stichting, waarin wordt bevestigd dat de client onder bewind staat, met daarbij de gerechtelijke beschikking. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn.nl.

UITZONDERING 2024 VOOR HUISDIEREIGENAREN IN DE GEMEENTE GRONINGEN
Voor huisdiereigenaren met laag inkomen wonende in de gemeente Groningen geldt voor het doen van een steunaanvraag bij de stichting een afwijkende regeling. Hier wordt door de gemeente via subsidie aan de stichting een hogere inkomensnorm gehanteerd, die gelijk is aan de door de gemeente uitgegeven STADJERSPAS. Zie voor deze inkomensnorm de website van de gemeente Groningen https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl/ 

ALGEMEEN – Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN-nummer en pasfoto Doe geen aanvragen anders dan via het medisch aanvraagformulier. Aanvragen die via de App binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De stichting kan zo nodig zelf aanvullende informatie bij de eigenaar of bewindvoerder opvragen.

Wij steunen geen acute operaties en/of behandelingen die niet binnen een termijn van maximaal 14 dagen worden verricht, tenzij enige uitloop van de termijn nadrukkelijk door de kliniek met de stichting wordt kortgesloten en per mail formeel wordt vastgelegd.

Vindt er geen behandeling of operatie van het dier plaats binnen de gestelde periode en is er over een vertraging in de planning geen contact tussen de kliniek of via de eigenaar met de stichting geweest over een verlenging van de termijn, dan zal de aanvraag en de toegezegde reservering definitief vervallen. De verantwoording ligt geheel bij de eigenaar om afspraken in goede banen te leiden.

Het is te allen tijde aan de huisdiereigenaar zelf om zorg te dragen voor tijdige en duidelijke communicatie naar de stichting en de dierenkliniek.

Steun voor een behandeling kan alleen worden gegeven als de financiën van de stichting voldoende toereikend zijn. De stichting kan dus nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van giften en donaties.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de stichting nooit aansprakelijk zal zijn voor de door dierenartsen of specialisten te verrichten of verrichte behandelingen, operaties en nazorg van de huisdieren. Het bieden van steun door de stichting aan een ziek of gewond huisdier is een gunst en is géén recht.  

Projectmatige situatie en hantering andere inkomensnorm of termijn: Het kan zijn dat een gemeente met een subsidie participeert en hieraan specifieke voorwaarden heeft gekoppeld. Zo kan er bijvoorbeeld voor een andere inkomensnorm (denk aan niveau bijstand) of voor een specifieke begin- of eindtermijn van een project zijn overeengekomen voor de steunverlening door de stichting aan inwoners van de desbetreffende gemeente. 

Acute medische situaties buiten de reguliere voorwaarden voor steun.
De stichting behoud zich het recht om bij specifieke medische situaties van een ziek of gewond huisdier af te wijken van haar regulier gestelde voorwaarden en de keuze te maken voor het alsnog aanbieden van steun. Een dergelijke situatie wordt besproken met een dierenarts en/of maatschappelijke hulpverlener. 

Als de stichting besluit -onder voorwaarden- een steunaanvraag te accepteren door met een (deel)bijdrage te steunen, geschiedt een betaling altijd rechtstreeks aan de dierenkliniek, nooit aan de eigenaar zelf. Een toezegging door de stichting vindt dus altijd formeel schriftelijk per e-mail bericht plaats aan de dierenkliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak. Mocht een dier een behandeling niet aankunnen of is er geen opkomst van de eigenaar bij de kliniek voor de behandeling (om welke reden dan ook), dan vervalt de toezegging. Dit wordt dan weer met de kliniek gecommuniceerd. 

Voorafgaand aan een door de stichting te nemen besluit wordt een medisch acute situatie gecommuniceerd met de dierenkliniek en ook het behandeltarief. De stichting zal bij acute (levensbedreigende) medische situatie van het dier, onder voorwaarden en binnen haar financiële mogelijkheden een bevestiging voor een (deel)bijdrage doen aan de dierenkliniek. Dit wordt altijd schriftelijk via email met de dierenkliniek gecommuniceerd en deze informatie dient te zijn opgenomen in de patiëntenkaart. 

Een financiële toezegging voor een (deel)bijdrage van een behandeling bij een kliniek is nooit overdraagbaar. Als door de eigenaar toch gekozen wordt voor een andere dierenkliniek dan vervalt de gedane toezegging voor financiële steun, tenzij de dierenkliniek waar de formele toezegging eerder is gedaan een eventueel advies voor doorverwijzing en de reden daarvan met ons heeft gecommuniceerd. 

Indien een steunaanvraag wordt afgewezen ontvangt de huisdiereigenaar of bewindvoerder een bericht per email. Over een afwijzing door het bestuur van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Een besluit van de stichting dient als onherroepelijk te worden beschouwd en verdere communicatie over het besluit is niet mogelijk. Benadrukt wordt dat de steun vanuit de stichting een gunst is en nooit een recht. Een afwijzing is dus definitief.

Dierenartsen kunnen de stichting voor acute medische situaties 24/7 bereiken via het noodnummer 085-1304952 toets 1. De stichting biedt alleen steun aan ernstig zieke of gewonde honden en katten, geen andere huisdieren omdat hiervoor de expertise ontbreekt.

Acute aanvragen die de stichting telefonisch binnenkrijgt van een dierenarts of specialist zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Terstond wordt door de stichting besloten om wel of niet financieel te participeren in de behandelkosten. De eigenaar van het dier moet wel onder de door de stichting gestelde voorwaarden passen. Een toegezegde steun wordt via de email door de stichting bevestigd aan de kliniek, zodat de behandeling direct kan worden ingezet.

De huisdiereigenaar geeft de stichting met het invullen van het medisch steun aanvraagformulier ook toestemming aan de stichting om contact te mogen opnemen met de dierenarts en -indien aanwezig- de patiëntenkaart van het zieke huisdier op te vragen. De eigenaar dient altijd eerst zelf telefonisch of per email de dierenarts te informeren dat de stichting de medische informatie van het dier mogen opvragen en bespreken.  

De stichting betaalt de toegezegde bijdrage van de behandeling van het zieke huisdier altijd rechtstreeks aan de dierenkliniek. De factuur van de dierenkliniek dient op naam en adres te zijn gesteld van de huisdiereigenaar. De factuur kan worden gemaild naar de e-mail van de stichting: aanvraag@huisdierenwelzijn.nl. De betaling vindt door de stichting zo spoedig mogelijk aan de dierenkliniek plaats. Naast de factuur ontvangt de stichting graag de patiëntenkaart van het huisdier en -zo mogelijk, maar geen vereiste- een foto van het dier genomen in de kliniek.

De aanvrager die voor een ziek of gewond huisdier steun vraagt dient de stichting akkoord te geven voor de registratie van de persoonlijke gegevens. In de privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn op 25 mei 2018 regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet is sindsdien ook van toepassing in de hele EU. De stichting benadrukt dat een eventuele steun een gunst is en géén recht. Over een afwijzing van een steunaanvraag kan niet verder worden gecommuniceerd. Klik hier voor de privacyverklaring