Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Aanvragen

Zoek
Sluit dit zoekvak.
Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn
Huisdiereigenaren of -indien van toepassing- via een bewindvoerder, kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen bij de stichting via een speciaal daarvoor bestemd medisch steunaanvraag formulier.
Voor het bieden van steun hanteert de stichting voorwaarden. De huisdiereigenaar dient een netto inkomen te hebben dat ligt op of onder het bijstandsniveau of voor zichzelf of het gezin te zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind te staan. De stichting hanteert voor de inkomensnorm de door de Rijksoverheid vastgestelde bijstandsuitkeringen per 1 januari 2024. De (netto) uitkeringen, inclusief vakantiegeld, zijn: Voor mensen vanaf 21 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd: Alleenstaanden en alleenstaande ouders totaal Euro 1.283,83 Gehuwden of samenwonenden  totaal Euro 1.834,04 Voor mensen vanaf de AOW gerechtigde leeftijd: Alleenstaanden en alleenstaande ouders totaal Euro 1.425,76 Gehuwden of samenwonenden totaal Euro 1.932,32 Bij levensbedreigende situaties kunnen huisdiereigenaren ook hun dierenarts vragen telefonisch contact op te nemen met de stichting via het speciale noodnummer. Een digitaal ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting dan ook wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt snel in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een genomen besluit om te steunen te allen tijde afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De steun is een gunst en géén recht.

Huisdiereigenaren wonende in de gemeente Groningen, of -indien van toepassing- via hun bewindvoerder of maatschappelijk werker, kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen bij de stichting via een speciaal daarvoor bestemd medisch steunaanvraag formulier (zie onder)
Voor het bieden van steun aan inwoners van de gemeente Groningen hanteert de stichting voor het jaar 2024 aangepaste voorwaarden. De gemeente Groningen ondersteunt met een subsidieregeling aan de stichting Huisdierenwelzijn de acute medische hulp voor zieke of gewonde huisdieren van eigenaren met laag inkomen woonachtig in haar gemeente. 
De huisdiereigenaar dient een inkomen te hebben dat ligt op de door de gemeente Groningen gehanteerde norm van de STADJERSPAS, dat qua inkomen ligt op maximaal 120% van de bijstandsnorm.  Zie voor de in 2024 geldende tarieven de website https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl  

Acute medische nood:
Bij levensbedreigende situaties kunnen huisdiereigenaren ook hun dierenarts vragen telefonisch contact op te nemen met de stichting via het speciale noodnummer.

Een digitaal ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting dan ook wordt gehonoreerd. De aanvraag wordt snel in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een genomen besluit om te steunen te allen tijde afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De steun is een gunst en géén recht.

Als de stichting besluit een steunaanvraag te accepteren door met een (deel)bijdrage te steunen, geschiedt een betaling altijd rechtstreeks aan de dierenkliniek, nooit aan de eigenaar zelf. Een toezegging door de stichting vindt altijd formeel schriftelijk per e-mail bericht plaats aan de dierenkliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak.

Indien een steunaanvraag wordt afgewezen ontvangt de huisdiereigenaar of bewindvoerder een bericht per email. Over een afwijzing door het bestuur van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd. Een besluit van de stichting dient als onherroepelijk te worden beschouwd en verdere communicatie over het besluit is niet mogelijk.

Is de huisdiereigenaar aangesloten bij de reguliere voedselbank dan dient zij of hij een bewijs te overleggen van de registratie. Ook kan de voedselbank rechtstreeks aan de stichting een email sturen met vermelding dat hun client een actieve registratie heeft. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn.nl. Staat de huisdiereigenaar onder bewind, dan dient de bewindvoerder een e-mail te sturen naar de stichting, waarin wordt bevestigd dat de client onder bewind staat, met daarbij de gerechtelijke beschikking. Dit kan worden gestuurd naar aanvraag@huisdierenwelzijn.nl.

UITZONDERING 2024 VOOR HUISDIEREIGENAREN IN DE GEMEENTE GRONINGEN
Voor huisdiereigenaren met laag inkomen wonende in de gemeente Groningen geldt voor het doen van een steunaanvraag bij de stichting een afwijkende regeling. Hier wordt door de gemeente via subsidie aan de stichting een hogere inkomensnorm gehanteerd, die gelijk is aan de door de gemeente uitgegeven STADJERSPAS. Zie voor deze inkomensnorm de website van de gemeente Groningen https://stadjerspas.gemeente.groningen.nl/ 

ALGEMEEN – Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN-nummer en pasfoto Doe geen aanvragen anders dan via het medisch aanvraagformulier. Aanvragen die via de App binnenkomen worden niet in behandeling genomen. De stichting kan zo nodig zelf aanvullende informatie bij de eigenaar of bewindvoerder opvragen.

Wij steunen geen acute operaties en/of behandelingen die niet binnen een termijn van maximaal 14 dagen worden verricht, tenzij enige uitloop van de termijn nadrukkelijk door de kliniek met de stichting wordt kortgesloten en per mail formeel wordt vastgelegd.

Vindt er geen behandeling of operatie van het dier plaats binnen de gestelde periode en is er over een vertraging in de planning geen contact tussen de kliniek of via de eigenaar met de stichting geweest over een verlenging van de termijn, dan zal de aanvraag en de toegezegde reservering definitief vervallen. De verantwoording ligt geheel bij de eigenaar om afspraken in goede banen te leiden.

Het is te allen tijde aan de huisdiereigenaar zelf om zorg te dragen voor tijdige en duidelijke communicatie naar de stichting en de dierenkliniek.

Dierenartsen kunnen de stichting voor acute medische situaties 24/7 bereiken via het noodnummer 085-1304952. De stichting biedt alleen steun aan ernstig zieke of gewonde honden en katten, geen andere huisdieren omdat hiervoor de expertise ontbreekt.

Acute aanvragen die de stichting telefonisch binnenkrijgt van een dierenarts of specialist zullen zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Terstond wordt door de stichting besloten om wel of niet financieel te participeren in de behandelkosten. De eigenaar van het dier moet wel onder de door de stichting gestelde voorwaarden passen. Een toegezegde steun wordt via de email door de stichting bevestigd aan de kliniek, zodat de behandeling direct kan worden ingezet.

De huisdiereigenaar geeft de stichting met het invullen van het medisch steun aanvraagformulier ook toestemming aan de stichting om contact te mogen opnemen met de dierenarts en -indien aanwezig- de patiëntenkaart van het zieke huisdier op te vragen. De eigenaar dient altijd eerst zelf telefonisch of per email de dierenarts te informeren dat wij de medische informatie mogen opvragen en bespreken.  

De stichting betaalt de toegezegde bijdrage van de behandeling van het zieke huisdier altijd rechtstreeks aan de dierenkliniek. De factuur van de dierenkliniek dient op naam en adres te zijn gesteld van de huisdiereigenaar. De factuur kan worden gemaild naar de e-mail van de stichting: aanvraag@huisdierenwelzijn.nl. De betaling vindt door de stichting zo spoedig mogelijk aan de dierenkliniek plaats. Naast de factuur ontvangt de stichting graag de patiëntenkaart van het huisdier en -zo mogelijk, maar geen vereiste- een foto van het dier genomen in de kliniek.

Steun voor een behandeling kan alleen worden gegeven als de financiën van de stichting voldoende toereikend zijn. De stichting kan dus nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van giften en donaties.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de stichting nooit aansprakelijk zal zijn voor de door dierenartsen of specialisten te verrichten of verrichte behandelingen, operaties en nazorg van de huisdieren.

LET OP: De opsomming is slechts een indicatie voor wat de stichting wel of niet kan  steunen van genoemde behandelingen. De stichting gaat er bij ernstig dierenleed altijd eerst vanuit dat verkregen informatie van de dierenarts en/of specialist voor haar leidend is om een uiteindelijk besluit te nemen met een bijdrage te steunen. De grens om te steunen is met name afhankelijk van de medische noodzaak om te handelen.

De stichting kan echter nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf afhankelijk is van donaties van particulieren en fondsen. Daarbij benadrukken wij dat de steun een gunst is en géén recht!

Wat steunen wij -onder voorwaarden- in principe niet:

  • jonge dieren (pups en kittens) tot de leeftijd van 1 jaar
  • huisdieren die verkregen zijn via een adoptie-organisatie met een adoptie contract  (De adoptie organisatie is zelf verantwoordelijk voor ondersteuning van het dier)
  • normale dierzorg, zoals: consulten, vaccinaties, eenvoudige laboratoriumbepalingen en medicatie
  • huisdieren zonder eigenaar die zijn opgenomen in een opvang of asiel
  • reguliere castratie, sterilisatie en chippen, mits medische noodzaak voor behandeling van het dier door een dierenarts officieel is vastgesteld
  • euthanasie, tenzij noodzakelijk besluit na acute behandeling of op medisch advies van de dierenarts
  • MRI scans, langdurige chemokuren, braces en prothesen en fysiotherapie
  • chronische situaties, zoals speciaal voer, medicatie, behandeling allergieën. Voor speciaal medisch diervoer bestaat de Nationale online dierenvoedselbank www.onlinedierenvoedselbank.nl 
  • behandelingen die worden uitgevoerd bij dierenklinieken buiten Nederland
  • huisdieren die al eerder in het lopende jaar door de stichting zijn gesteund, tenzij de behandeling voor nazorg  met de stichting en dierenkliniek voorafgaand is vastgesteld en gepland.
  • oude openstaande facturen en facturen die inmiddels zijn betaald, vervoer per dierenambulance of taxi van het zieke huisdier

Wat steunen wij -onder voorwaarden- in principe wel:

 • Acute medische ingrepen, zoals: baarmoederontsteking, blaasproblemen, vergiftiging, ernstige KNO-problemen, gebitsproblemen, inname van vreemd voorwerp, breuken en luxaties en andere bedreigende situaties. De ernst van de situatie wordt altijd besproken met de dierenarts.
 • Onderzoeken die voorafgaand aan een behandeling of operatie echt noodzakelijk zijn, zoals: bloed- en/of urineonderzoek, röntgen, echo en in een incidentele situatie CT-scan. Dit altijd in overleg met de dierenarts/specialist.
 •  Euthanasie van een hond of kat als dit medisch wordt geadviseerd en sprake is van onnodig dierenleed. 

De aanvrager die voor een ziek of gewond huisdier steun vraagt dient de stichting akkoord te geven voor de registratie van de persoonlijke gegevens. In de privacywetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) zijn op 25 mei 2018 regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wet is sindsdien ook van toepassing in de hele EU. Klik hier voor de privacyverklaring