ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN PRIVACY VERKLARING 

Geachte,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Een verordening ter bescherming van persoonsgegevens. Samengevat betekent dit dat er wordt vastgelegd welke gegevens wij bijhouden, hoe we de veiligheid garanderen en hoe lang wij gegevens bewaren. Onderdeel van de verordening is ook dat wij u expliciet toestemming moeten vragen waarover en op welke wijze wij met u communiceren.

Wij vragen u vriendelijk om de privacy verklaring te lezen, in te vullen en te bevestigen.


Korte uitleg wat de nieuwe verordening (AVG) inhoudt :

Hieronder vindt u de privacy verklaring van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn (hierna “SBH” of “de stichting”). Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn is statutair gevestigd in Hoorn. Het postadres van SBH is: ’t Haantje 62, 7847 TD ’t Haantje (Drenthe). Het KvK nummer is 60131381.

De stichting is via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor juiste verwerking van persoonsgegevens. De AVG treedt in werking per 25 mei 2018 en stelt strengere eisen aan toestemming dan de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De definitie van toestemming onder de AVG luidt als volgt: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken, is een wettelijke grondslag nodig. Eén van de wettelijke grondslagen is toestemming van de betrokkene (degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt). Indien u vragen heeft kunt u deze per e-mail aan ons richten via info@huisdierenwelzijn.nl of per post naar Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, ’t Haantje 62, 7847 TD ’t Haantje, t.a.v. Administratie.

Wij kunnen uw vraag aan de stichting alleen dan in behandeling nemen als u  toestemming geeft voor vastlegging uw persoonsgegevens door onze stichting. Lees de volledige privacy statement door te klikken op onderstaande link. Via ons contactformulier, of één van de andere -meer specifiek gerichte- aanvraagformulieren, zoals: de aanvraag voor acute medische steun, de aanvraag voor hulp bij verzorging huisdier via project WatNu, de aanmelding voor gratis medisch diervoer of de aanmelding als vrijwilliger voor project WatNu dient u nadrukkelijk aan te geven naar de stichting of u wel of niet akkoord gaat met verwerking van uw persoonsgegevens. Lees onze privacy statement volledig door, zodat u goed bent geïnformeerd wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor u en onze stichting betekent en welke rechten u heeft. Privacy statement AVG _ SBH


Wij verzoeken u ons via een aantal vragen uw goedkeuring te geven voor de wijze waarop wij met u mogen communiceren en de registratie in onze administratie van uw persoonsgegevens. 

Privacy verklaring STICHTING BEVORDERING HUISDIERENWELZIJN
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij u met deze verklaring informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het is nuttig om een aantal zaken te benoemen.Ook leggen wij algemene gegevens en behandelverslagen van uw huisdier in onze administratie vast.In geval van een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een behandeling van een huisdier vragen wij u om meer gegevens, zoals informatie over uw inkomen en identificatie dat u zelf de aanvraag voor steun bij ons doet. Uiteraard behandelen wij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, maar soms kan het nodig zijn om deze te delen met anderen. Denk hierbij aan dierenartsen, specialisten, (dier)fondsen of collega dierenwelzijn organisaties voor advies of mogelijke financiële participatie voor de acute behandeling van uw huisdier, etc.Leidraad voor ons is dat alleen die gegevens worden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn om tot een juiste behandeling van uw (steun)vraag te komen. Met al onze relaties die beschikking krijgen over persoonsgegevens maken wij afspraken over geheimhouding van uw persoonsgegevens.Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy verklaring Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn en naar onze website:
1. Wilt u per email onze Nieuwsbrief ontvangen? (Hieronder vallen acties ten behoeve van ons goede doel en informatie over ons werk). Uitschrijven is altijd mogelijk.*
2. Gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens vastleggen in onze administratie? (Het betreft uw naam, adres, woonplaats, telefoon nr(s) en email)*

Indien u akkoord gaat met registratie van uw persoonsgegevens zoals genoemd in punt 2, dan vragen wij u uw gegevens hieronder in te vullen. 

Voorletter(s) en Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Telefoon nummer(s):
Email adres:
3. Gaat u akkoord dat wij aanvullende persoonsgegevens van u vastleggen in onze administratie, zoals: uw inkomensgegevens, ID-informatie en geboortedatum? (Deze informatie is belangrijk voor de beoordeling van a) uw aanvraag voor het kunnen beoordelen van wel/niet toekenning van financiële steun door de stichting voor medische behandeling van uw zieke of gewonde huisdier, of b) voor beoordeling van aanvragen door zorgvragers voor acute hulp voor hun huisdier met tijdelijke steun dierzorg. Dit laatste in het kader van ons landelijk hulpproject 'WatNu'). *
4. Mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden om uw (steun)vraag goed te kunnen behandelen? Het betreft hier het delen van uw gegevens met dierenartsen/specialisten omtrent acute medische hulp voor uw zieke of gewonde huisdier, voor een second opinion voor behandeling van uw huisdier, of voor een mogelijkheid om participatie te verkrijgen in de behandelkosten van uw huisdier via (dieren)fondsen of collega dierenwelzijn organisaties.
5. Ik verklaar dat ik de Privacy verklaring van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heb gezien en gelezen. Via de website www.huisdierenwelzijn.nl kan de verklaring worden gedownload. *
*
Mijn email adres is:*
Verzenddatum.(Voorbeeld: 01-01-2018)*