In samenspel met dierenartsen kan de stichting financiële steun bieden voor behandeling ernstig zieke of gewonde huisdieren. De stichting is voor dierenartsen 24/7 bereikbaar via het noodnr. 06-12660654. Wij bespreken de anamnese, urgentie en het behandeltarief.


SBH heeft in het land inmiddels contact met ca. 650 dierenartsen en -klinieken over cliënten met een acute hulpvraag. Dagelijks komen er nieuwe contacten bij. Donaties die de stichting krijgt zijn bestemd voor medische acute behandeling van een huisdier.

De stichting is voor dierenartsen bereikbaar via 06-12660654 . Particulieren kunnen alleen digitaal via deze website een aanvraag doen. Particulieren dienen te zijn aangesloten bij een Voedselbank en/of onder bewind te staan. De stichting kan door dierenartsen/specialisten acuut worden benaderd met vragen over steun voor een ernstig ziek of gewond huisdier van hun cliënt. Een door de stichting toegezegde betaling wordt terstond gedaan na de behandeling van het dier, rechtstreeks aan de kliniek. Regelmatig coördineert de stichting duurdere operaties door een samenspel aan te gaan met collega’s. Zij neemt dan het voortouw om vaste afspraken met de kliniek te maken en vast te leggen.

In een situatie dat de client zelf rechtstreeks aan de stichting de aanvraag doet neemt de stichting altijd eerst -na verkregen toestemming van de eigenaar van het huisdier- contact op met de dierenarts over de anamnese. SBH kan steun bieden aan eigenaren die in ernstige financiële nood verkeren en voor zichzelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan.

Voorwaarden voor steun:

 • SBH steunt onder voorwaarden acute medische situaties (denk aan een pyometra, blaasprobleem (verstopping), ernstige KNO- of gebitsproblemen, breuken en andere levensbedreigende situaties).
 • SBH steunt geen reguliere dierzorg (entingen, neutralisatie, vlooien- en ontwormingsmiddelen, voeding) of langdurige behandeling van, of medicatie voor, chronisch zieke dieren (atopie, epilepsie, suikerziekte, hartproblemen, enz.)
 • SBH steunt geen normale sterilisatie of castratie.
 • SBH steunt geen dieren die zijn genomen in de financieel al moeilijke periode van de eigenaar (pups of kittens of oudere dieren overgenomen van derden).
 • SBH steunt geen dieren die zijn geadopteerd vanuit het buitenland.
 • Aan commercieel gehouden dieren of dieren die zijn opgevangen in een asiel of andere opvang wordt geen financiële steun gegeven.
 • SBH honoreert geen oude openstaande rekeningen bij de dierenarts of rekeningen die inmiddels cash of per pin door de eigenaar of haar/zijn familie of vrienden zijn betaald aan de kliniek.
 • SBH steunt in principe geen euthanasie, tenzij euthanasie een besluit is van de dierenarts omdat bij de behandeling of operatie wordt geconstateerd dat verdere behandeling niet zinvol is.
 • De door SBH aan de dierenarts of specialist toegezegde (deel)bijdragen worden rechtstreeks betaald t.g.v. de rekening van de dierenarts, nooit aan de eigenaar.
 • SBH verricht de betaling zoveel mogelijk terstond (meestal dezelfde dag) na ontvangst van de factuur van de dierenarts. De factuur dient op naam en adres te zijn gesteld van de eigenaar. De factuur kan per E-mail worden gestuurd naar info@huisdierenwelzijn.nl, waarin ook staat vermeld de door SBH aan de kliniek toegezegde (deel)bijdrage.
 • SBH vereist een tweetal foto’s het huisdier. Liefst genomen tijdens de behandeling. De foto’s kunnen door de dierenarts of paraveterinair naar SBH worden gemaild of ge-Sms’t
 • SBH vereist een kopie per mail van de patiëntenkaart van het behandelde huisdier.
 • Geen beroepsmogelijkheid. Tegen een (negatief) besluit van het bestuur van de stichting kan niet in beroep worden gegaan. Over haar besluitvorming is geen vervolg-correspondentie mogelijk.

Wat verwacht SBH van de eigenaar:

 • Alvorens een aanvraag voor medische steun wordt ingediend dient door de aanvrager via de website, of per mailbericht, aan de stichting haar/zijn toestemming te zijn geven voor registratie van de persoonsgegevens conform de verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als een toestemming niet wordt ontvangen kan de stichting de aanvraag niet in behandeling nemen.
 • De eigenaar dient zelf, of met hulp van een begeleider/bewindvoerder, digitaal via de website een steunaanvraag in te dienen, zodat de stichting kan beoordelen of de aanvraag valt onder de door haar gestelde voorwaarden. SBH zal vervolgens met de dierenarts, de eigenaar en/of de bewindvoerder contact opnemen over haar besluit om wel/niet financieel steunen. Het digitale aanvraagformulier is te vinden bij Medisch
 • De eigenaar dient toestemming te geven aan de dierenarts dat SBH inzage krijgt in de patiëntgegevens van het huisdier. Dit dient zij/hij bekend te maken aan de dierenarts.
 • Indien SBH zelf geen financiële steun kan bieden, zal zij de eigenaar zonodig advies geven waar mogelijkerwijs elders nog steun kan worden aangevraagd.

NOOT: De stichting kan nooit garantie geven voor steun, omdat ze zelf volledig is aangewezen op verkrijging van donaties en giften. De stichting krijgt geen subsidies of fondsen van goede doelen loterijen.

De SBH donatieboxen die bij dierenartsen zijn geplaatst dragen bij aan het bieden van acute medische steun aan ernstig zieke of gewonde minima huisdieren. Wij hopen dan ook dat veel dierenartsen toestemming geven om een box in hun kliniek te mogen plaatsen. Zie in de rechterkolom waar onze boxen inmiddels staan en hoe een nieuwe box kan worden aangevraagd.


Op de webpagina gesteunde huisdieren geven wij beknopt een overzicht van recent geholpen dieren die door SBH zijn gesteund. Wij bedanken de dierenarts of specialist en haar/zijn team voor de goede zorg voor de geholpen dieren en voor het vertrouwen in onze stichting. Samen staan we sterk! Samen tegen dierenleed!