Medische steun

Een aanvraag dient de eigenaar van het dier altijd digitaal te doen, lees ook eerst onderstaande voorwaarden. Een steunaanvraag (alléén voor hond of kat) dient te worden gedaan via ons digitaal medisch aanvraag formulier.  

Wie kan een aanvraag indienen? 

 • Een aanvraag -onder voorwaarden- kan alleen worden ingediend door eigenaren met een ernstig (levensbedreigend) ziek of gewond huisdier. Eigenaren die aantoonbaar zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan. 
 • De eigenaar dient digitaal een aanvraag voor steun te doen. Garantie voor financiële steun kan de stichting nooit geven, omdat ze zelf volledig afhankelijk is van donaties en giften van derden. De stichting ontvangt geen subsidies of fondsen van goede doelen loterijen. 
 • Een aanvraag kan in een acute noodsituatie altijd worden gedaan door een dierenarts of specialist die een ernstig ziek huisdier onder ogen heeft en de situatie als levensbedreigend bestempelt. De dierenarts kan ons 24/7 bereiken via 06-12660654.
 • Van een voedselbank waar de eigenaar bij is aangesloten dient een E-mail te worden gestuurd aan de stichting, waarin de voedselbank aangeeft dat de eigenaar daadwerkelijk staat geregistreerd als client, met vermelding van het eventuele registratienummer en datum hercontrole.
 • Van een bewindvoerder dient een E-mail te worden gericht aan de stichting, waarin wordt aangegeven dat de eigenaar onder bewind staat, met vermelding van de vorm van bewind,  vergezeld van de gerechtelijke beschikking en financiële details (budgetoverzicht).
 • De stichting neemt zelf contact op met de bewindvoerder omtrent de door de dierenarts geïndiceerde kosten voor de behandeling van het huisdier.
 • In bepaalde situaties kan de stichting aanvullende informatie vragen als er twijfel is over volledigheid van informatie over het inkomen van de eigenaar. De stichting kan nadere financiële gegevens vragen, zoals een inkomensoverzicht, kopie laatste 2 bankafschriften, overzicht vaste lasten, schulden en informatie om uw identiteit te kunnen checken. Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN nummer en pasfoto.  Let op!! Stuur ons nooit zomaar uw financiële informatie via onze email, App of Facebook als daar niet specifiek door ons om is gevraagd. Indien dat toch gebeurt dan verwijderen wij deze documenten automatisch als zijnde niet aan ons verstuurd. Als incidenteel door ons om uw identiteit wordt gevraagd, zorg er dan voor dat uw pasfoto en uw burger servicenummer op uw ID-kaart volledig zijn afgedekt. Lees meer op de pagina van de overheid of download de kopie ID App van de overheid. Zo maakt u een veilige kopie.
 • De eigenaar geeft de stichting toestemming om contact op te nemen met de dierenarts om de situatie van het huisdier te bespreken en de patiëntenkaart op te vragen. Deze melding dient de eigenaar eerst zelf telefonisch of per mail te doen naar de eigen dierenarts, zodat een aantekening komt in de patiëntenkaart van het huisdier.
 • Een ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een besluit om te steunen afhankelijk van beschikbare financiële middelen. Er kan geen beroep worden gedaan op een afwijzing van een aanvraag.
 • Indien de stichting besluit een bedrag (mee) te financieren, geschiedt betaling rechtstreeks aan de dierenarts. Een toezegging door de stichting voor een bijdrage vindt altijd plaats op schriftelijk basis per e-mail bericht tussen de stichting en de betreffende dierenarts/kliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak. Het telefonisch overleg dat de stichting met een dierenarts/kliniek heeft is puur informatief om de acute medische situatie af te stemmen en een behandeltarief te beoordelen/bespreken. De stichting formaliseert de door haar gedane toezegging en hoogte van de steun altijd schriftelijk aan de dierenarts/kliniek.
 • Voor nadere vragen, waarop aanvullende antwoorden voor het bestuur van de stichting nodig zijn alvorens een uitspraak voor steun te kunnen doen, zal de stichting zelf contact opnemen met de eigenaar en/of de bewindvoerder. Pas nadat alle informatie compleet is neemt het bestuur van de stichting de aanvraag in behandeling en bericht de aanvrager of, en zo ja tot welk bedrag, steun kan worden gegeven.
 • Acute (levensbedreigende) aanvragen die de stichting telefonisch  krijgt van een spoedkliniek  zullen direct in behandeling worden genomen. Terstond wordt besloten wel/niet financieel te participeren in de behandelkosten. Deze steun wordt per omgaande via de email door de stichting bevestigd aan de kliniek.
 • Over een afwijzing van een aanvraag voor financiële steunverlening kan niet worden gecorrespondeerd. Een besluit van de stichting dient als onherroepelijk besluit te worden beschouwd.
 • Betalingen verricht de stichting alleen aan een behandeld dierenarts of specialist op basis van een op naam en adres van de client gestelde factuur, met de vermelding van de door de stichting toegezegde bijdrage. Een betaling wordt nooit gedaan naar de rekening van de eigenaar.
 • Inmiddels door de eigenaar of bewindvoerder betaalde facturen aan de dierenarts of -specialist  kunnen achteraf niet bij de stichting worden ingediend. Oude(re) nota’s van verrichte behandelingen,  worden niet gehonoreerd, tenzij de kliniek voorafgaand aan de behandeling/operatie dit met ons heeft besproken en door ons is bevestigd.
 • Betalingen van dierenartskosten die door de dierenarts zijn doorgezet naar Famed of ander incassobureau worden niet gehonoreerd.
 • De stichting kan nooit garantie geven voor steun, aangezien ze zelf volledig afhankelijk is van ontvangen donaties en giften van met name particulieren. De stichting ontvangt geen subsidies van de overheid of giften van goede doelen loterijen.

Wat steunen wij niet:

 • Huisdieren die zijn aangeschaft in een financieel al moeilijke periode, dus duidelijk genomen ten tijde van de uitkering, zoals: pups en kittens, maar ook jonge dieren tot de leeftijd van 1 jaar, of oudere dieren die in de financieel moeilijke periode door de eigenaar zijn aangeschaft.
 • Wij steunen geen knaagdieren (zoals konijnen, cavia’s en tamme ratten), geen vissen en vogels. Hiervoor ontbreekt bij de stichting expertise.
 • Wij stenen geen normale sterilisatie of castratie.
 • Wij steunen geen reguliere dierverzorging, zoals consulten, entingen, vlooien-, teken- en ontwormings-middelen, gebitsreiniging, trimmen, nagels knippen,  enzovoorts.
 • Wij steunen geen laboratoriumbepalingen voor onder meer urine, bloed (tenzij noodzakelijk tijdens acute medische behandeling en in overleg met de stichting).
 • Wij steunen geen euthanasie van een huisdier, mits tijdens een door ons gesteunde operatie het dier niet verder kan worden behandeld. Dit altijd in overleg met de behandelend dierenarts.
 • Wij steunen geen acute operaties en/of behandelingen die niet binnen een termijn van maximaal 7 dagen worden verricht, tenzij deze termijn nadrukkelijk door de kliniek met de stichting is kortgesloten en naar een later moment is doorgezet. E.e.a. dient dan altijd schriftelijk te zijn vastgelegd. Een gedane reservering kan dan worden verlengd. Is er geen planning binnen deze 7 dagen, of geen contact tussen de kliniek en de stichting over verlenging, dan vervalt de reservering. De de behandeling of operatie wordt dan door de stichting niet aangemerkt als zijnde medisch acuut. Het is te allen tijde aan de eigenaar zelf om zorg te dragen voor tijdige en duidelijke communicatie naar de stichting.
 • Wij steunen geen oude openstaande nota’s van verrichte behandelingen.
 • Wij steunen geen oude reeds betaalde nota’s van verrichte behandelingen.
 • Wij steunen geen huisdieren afkomstig uit het buitenland (door de eigenaar zelf geïmporteerde of adoptie-dieren verkregen via een stichting).
 • Wij steunen geen huisdieren die geen aantoonbare eigenaar hebben, zoals zwerfdieren en asieldieren.
 • Wij steunen geen huisdieren die wij eerder in het jaar hebben gesteund. Hulp aan slechts 1 huisdier per jaar.
 • Wij steunen geen onderzoek naar kanker, chemotherapie en oncologische behandelingen en operaties (verwijdering tumoren).
 • Wij steunen geen chronische afwijkingen, waarvoor langdurig onderzoek, medicatie en nazorg nodig is.
 • Wij steunen geen complexe kostbare operaties (denk hierbij aan: meervoudige breuken, neurologische problemen, enz.)
 • Wij steunen geen onderzoek naar erfelijke ziekten en behandeling daarvan.
 • Wij steunen geen medicijnen en medisch voer voor bijvoorbeeld epilepsie-, blaas-, nier-, suiker- of hartproblemen en allergieën (atopisch).
 • Wij steunen geen orthopedische hulpmiddelen, zoals: braces en prothesen.
 • Wij steunen geen dierenambulance vervoer, taxivervoer eigenaren of andere vervoerskosten.

Wat steunen wij -onder voorwaarden-:

 • Wij steunen acute medische ingrepen, zoals bijvoorbeeld: ernstige baarmoederontsteking, verstopping blaas, vergiftiging, ernstige oorproblemen, enkelvoudige vormen van breuken of luxaties en andere acute levensbedreigende situaties. De ernst van de situatie bespreken wij altijd met dierenarts/specialist. Veelal betreft dit een bijdrage in de behandelkosten.
 • Steun kan alleen worden gegeven als onze financiën hiervoor toereikend zijn. Wij kunnen dus nooit garantie geven voor steun, omdat we voornamelijk afhankelijk zijn van particuliere giften/donaties.
 • Indien geen financiële steun kan worden geboden, kunnen wij proberen voor cliënten te bemiddelen bij dierenarts(en) aangaande het behandeltarief huisdier, of te vragen om een second opinion. Ook kunnen wij informatie geven over eventuele collega dierenwelzijn organisaties in het land waar mogelijk een aanvraag voor steun kan worden gedaan.

Wilt u ons steunen? Doneer een bedrag zodat we nog meer dieren acuut medisch kunnen laten behandelen. Klik hier om te doneren