Medische steun
Wie kan een aanvraag indienen?

Een huisdier eigenaar kan alleen digitaal een aanvraag indienen voor steun via een speciaal medisch aanvraagformulier. Alléén dierenartsen kunnen de stichting voor acute situaties 24/7 telefonisch bereiken via noodnummer 06-12660654.

Een aanvraag indienen voor acute medische steun op andere wijze dan via het medisch aanvraagformulier, bijvoorbeeld via ons algemene contactformulier, per mail of via App is niet geldig en wordt voor acute steun niet in behandeling genomen.

Voorwaarden:

De eigenaar dient onder bewind te staan en/of te zijn aangesloten bij de voedselbank. Een dierenarts ons ook bellen als er een levensbedreigende situatie zich voordoet bij een huisdier en de eigenaar niet onder de bovengenoemde voorwaarden valt. Wij beoordelen dan in overleg met uw dierenarts de ernst van de situatie van het huisdier en welke mogelijkheden er zijn. Zonodig kunnen wij beoordelen om steun te bieden of door te verwijzen naar een collega dierenwelzijnsorganisatie.

Wat hebben wij nodig als toetsing: Van de voedselbank waarbij de eigenaar is aangesloten dient een e-mail te worden gestuurd naar de stichting (aanvraag@huisdierenwelzijn.nl), waarin staat aangeven dat de aanvrager geregistreerd staat als client, met vermelding van het registratienummer en datum hercontrole.

Van de bewindvoerder dient een e-mail te worden gericht aan de stichting, waarin wordt aangegeven dat de eigenaar onder bewind staat, vergezeld van de gerechtelijke beschikking. Indien een client een budgetbeheerder heeft dient het budgetoverzicht te worden geleverd.  De stichting neemt vervolgens nog zelf contact op met de bewindvoerder of budgetbeheerder omtrent de door de dierenarts geïndiceerde kosten voor de behandeling van het huisdier. In bepaalde situaties kan de stichting aanvullende informatie vragen als er twijfel is over volledigheid van informatie m.b.t. het inkomen van de eigenaar. 

Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN nummer en pasfoto 

De eigenaar geeft de stichting toestemming om contact op te nemen met de dierenarts en de patiëntenkaart op te vragen. Deze melding dient de eigenaar zelf telefonisch of per email te doen aan de eigen dierenarts. 

Een digitaal ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting dan ook wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden. Ook is een genomen besluit om te steunen te allen tijde afhankelijk van beschikbare financiële middelen. De steun is een gunst en geen recht.

Over een afwijzing door het bestuur van een aanvraag voor financiële steunverlening kan niet worden gecorrespondeerd. Een besluit van de stichting dient als onherroepelijk te worden beschouwd en verdere communicatie over het besluit is niet mogelijk.

Indien de stichting besluit een bedrag (mee) te financieren, geschiedt de betaling altijd rechtstreeks aan de dierenarts. Een toezegging door de stichting voor een bijdrage vindt altijd plaats op schriftelijk basis per e-mail bericht tussen de stichting en de betreffende dierenarts/kliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak.

Het eerste telefonisch overleg dat de stichting met een dierenarts heeft is puur informatief om de acute medische situatie af te stemmen en een behandeltarief te bespreken. De stichting formaliseert de door haar gedane toezegging en hoogte van de steun altijd schriftelijk aan de dierenarts/kliniek.

Voor nadere vragen, waarop aanvullende antwoorden voor het bestuur van de stichting nodig zijn alvorens een uitspraak voor steun te kunnen doen, zal de stichting zelf contact opnemen met de eigenaar en/of de bewindvoerder. Pas nadat alle informatie compleet is neemt het bestuur van de stichting de aanvraag in behandeling en bericht de steunaanvrager of, en zo ja tot welk bedrag, steun kan worden gegeven. 

Acute aanvragen die de stichting telefonisch krijgt van een dierenarts of specialist zullen direct in behandeling worden genomen.Terstond wordt besloten wel/niet financieel te participeren in de behandelkosten. De eigenaar van het dier moet wel onder de door de stichting gestelde voorwaarden passen. Een toegezegde steun wordt per omgaande via de email door de stichting bevestigd aan de kliniek.

Betalingen verricht de stichting alleen rechtstreeks aan de dierenkliniek op basis van een op naam en adres van de client gestelde factuur, met daarin de vermelding van de door de stichting toegezegde bijdrage. Een betaling wordt nooit gedaan naar de rekening van de eigenaar. 

Inmiddels door de eigenaar of bewindvoerder betaalde facturen aan de dierenkliniek kunnen achteraf niet bij de stichting worden ingediend. Oudere openstaande facturen voor verrichte acute behandelingen worden niet door de stichting gehonoreerd. Facturen van dierenartskosten die reeds door een dierenarts zijn doorgezet naar een incassobureau worden niet vergoed door de stichting. Administratiekosten die door de dierenkliniek in rekening worden gebracht worden niet vergoed door de stichting. 

MEDISCH Wat steunen wij -onder voorwaarden- wel:

-diverse acute medische ingrepen, zoals bijvoorbeeld: baarmoederontsteking, blaasproblemen, vergiftiging, ernstige keel- neus of oorproblemen, vreemd voorwerp, breuken of luxaties en andere bedreigende situaties. De ernst van de situatie bespreken wij altijd met dierenarts. Ook steunen wij onderzoeken die voorafgaand aan een behandeling of operatie moeten worden gedaan, zoals bloedonderzoek, urine onderzoek, rontgen en echo. In een enkele situatie ook CT-scan, maar altijd in overleg met de specialist. 

LET OP! Steun kan alleen worden gegeven als onze financiën hiervoor toereikend zijn. Wij kunnen dus nooit garantie geven voor steun, omdat we voornamelijk afhankelijk zijn van particuliere giften/donaties. De stichting is nooit aansprakelijk voor de door dierenartsen/klinieken te verrichten behandelingen/operaties en nazorg. 

Indien geen financiële steun kan worden geboden, kunnen wij proberen voor cliënten te bemiddelen bij dierenarts(en) aangaande het behandeltarief of te vragen om een second opinion.

– Wat steunen wij in principe niet, of in bepaalde situaties niet zonder eerder overleg met een dierenarts:

-Huisdieren die zijn aangeschaft in een financieel al moeilijke periode en genomen ten tijde van de uitkering, zoals: pups en kittens, maar ook hele jonge dieren tot de leeftijd ca. 1 jaar, of oudere honden en katten die aantoonbaar in een al financieel moeilijke situatie van de eigenaar zijn aangeschaft.

-Wij steunen in geen knaagdieren, vissen en vogels. Hiervoor ontbreekt bij de stichting expertise. Wel kunnen wij bemiddelden welke collega deze dieren kunnen steunen.

-steunen gewone consulten, entingen, vlooien-, teken- en ontwormingsmiddelen, standaard gebitsreiniging, trimmen, nagels knippen, enzovoorts. Dus zaken waar de eigenaar al zelf kan weten dat er kosten kunnen zijn. 

-Wij steunen geen normale sterilisatie of castratie, wel acute situaties, zoals baarmoederontsteking en prostaatproblemen.

-Wij steunen geen eenvoudige laboratoriumbepalingen, tenzij noodzakelijk is om een goede anamnese te doen en veelal voorafgaand aan een acute behandeling of operatie. Dit geschiedt altijd eerst in overleg met uw dierenarts.

-Wij steunen geen euthanasie van een huisdier, mits tijdens een door ons gesteunde operatie het dier niet verder kan worden behandeld of door onvoorziene omstandigheid. Dit altijd eerste in overleg met de behandelend dierenarts.

-Wij steunen geen acute operaties en/of behandelingen die niet binnen een termijn van maximaal 14 dagen worden verricht, tenzij enige uitloop van de termijn nadrukkelijk door de kliniek met de stichting is kortgesloten en formeel via mailbericht is vastgelegd. Vindt er geen behandeling of operatie van het dier plaats binnen de gestelde periode en is er over een eventuele vertraging in de planning geen contact tussen de kliniek of de eigenaar met de stichting geweest, dan kan de aanvraag vervallen en de zal de door de stichting toegezegde reservering vervallen of opnieuw worden beoordeeld.  Wij stellen natuurlijk de kliniek en eigenaar tijdig hiervan tijdig op de hoogte. De behandeling of operatie wordt dan door de stichting  aangemerkt als niet zijnde medisch acuut. Het is te allen tijde aan de eigenaar zelf om zorg te dragen voor tijdige en duidelijke communicatie naar de stichting en de dierenkliniek.

Voorts steunen wij niet:

-oude openstaande nota’s van verrichte behandelingen.

-geen nota’s die inmiddels aan de kliniek zijn betaald door familie of derden.

-geen huisdieren afkomstig uit het buitenland, voornamelijk zijnde geadopteerde dieren via een stichting. Hiervoor is veelal een adoptiecontract.

-geen huisdieren die bij een dierenkliniek buiten Nederland worden behandeld/geopereerd.

-geen huisdieren die zijn opgenomen in een dierenasiel.

-geen huisdieren die wij eerder in het lopend jaar hebben gesteund, tenzij e.e.a. gerelateerd is aan de eerste behandeling. Wij steunen -onder voorwaarden- slechts 1 huisdier per eigenaar per jaar.

-geen dure oncologische en langdurige behandelingen. De stichting hoopt in de toekomst voor deze dieren wat meer te kunnen betekenen, echter ontbreekt het bij de stichting helaas voor deze behandelingen aan budget.  

-geen complexe kostbare operaties (denk hierbij aan: meervoudige complexe breuken, neurologische problemen, enz.). Natuurlijk wordt een aanvraag eerst besproken met een dierenarts/specialist en wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn en wat de levensverwachting van een dier zal zijn.

-in principe geen langdurige kosten voor medicijnen en medisch voer voor bijvoorbeeld epilepsie-, blaas-, nier-, suiker- of hartproblemen en allergieën (atopisch). etc.

-geen orthopedische hulpmiddelen, zoals: braces en prothesen.

– geen fysiotherapie 

-geen dierenambulance vervoer, taxivervoer eigenaren of andere vervoerskosten.