Medische steun
Wie kan een aanvraag indienen?
 • Een huisdier eigenaar kan alleen digitaal een aanvraag voor steun. Lees altijd eerst de  voorwaarden hieronder.  Let op: een aanvraag doen op andere wijze, bijv. via de App is niet geldig en wordt niet in behandeling genomen.  Klik hier voor het medisch aanvraagformulier
 • De eigenaar dient onder bewind te staan en/of te zijn aangesloten bij de voedselbank.
 • Van de voedselbank waarbij de eigenaar is aangesloten dient een e-mail te worden gestuurd naar de stichting, waarin zij aangeeft dat de aanvrager geregistreerd staat als client, met vermelding van het registratienummer en datum voor hercontrole.
 • Van de bewindvoerder dient een e-mail te worden gericht aan de stichting, waarin wordt aangegeven dat de eigenaar onder bewind staat, vergezeld van de gerechtelijke beschikking en budgetoverzicht.
 • De stichting neemt zelf contact op met de bewindvoerder omtrent de door de dierenarts geïndiceerde kosten voor de behandeling van het huisdier.
 • In bepaalde situaties kan de stichting aanvullende informatie vragen als er twijfel is over volledigheid van informatie over bijvoorbeeld het inkomen van de eigenaar.
 • Belangrijk: stuur ons nooit uw ID-gegevens met uw BSN nummer en pasfoto.  Als bij extra controle toch door ons om uw identiteit wordt gevraagd, zorg er dan voor dat uw pasfoto en uw burger servicenummer op uw ID-kaart volledig zijn afgedekt. Lees meer op de pagina van de overheid of download de kopie ID App van de overheid. Zo maakt u een veilige kopie.
 • De eigenaar geeft de stichting toestemming om contact op te nemen met de dierenarts  en de patiëntenkaart op te vragen. Deze melding dient de eigenaar zelf telefonisch of per mail te doen aan de eigen dierenarts.
 • Een ingediende aanvraag betekent niet dat de aanvraag door de stichting wordt gehonoreerd. De digitaal ontvangen aanvraag wordt in behandeling genomen. Op basis van gegevens van de aanvrager en de medische situatie van het dier wordt door het bestuur beoordeeld of steun wel/niet kan worden geboden.
 • Ook is een besluit om te steunen afhankelijk van beschikbare financiële middelen. Er kan geen beroep worden gedaan op een afwijzing van een aanvraag.
 • Indien de stichting besluit een bedrag (mee) te financieren, geschiedt betaling rechtstreeks aan de dierenarts. Een toezegging door de stichting voor een bijdrage vindt altijd plaats op schriftelijk basis per e-mail bericht tussen de stichting en de betreffende dierenarts/kliniek. Hierin bevestigt de stichting de met de dierenarts gemaakte afspraak.
 • Het telefonisch overleg dat de stichting met een dierenarts heeft is puur informatief om de acute medische situatie af te stemmen en een behandeltarief te bespreken. De stichting formaliseert de door haar gedane toezegging en hoogte van de steun altijd schriftelijk aan de dierenarts/kliniek.
 • Voor nadere vragen, waarop aanvullende antwoorden voor het bestuur van de stichting nodig zijn alvorens een uitspraak voor steun te kunnen doen, zal de stichting zelf contact opnemen met de eigenaar en/of de bewindvoerder. Pas nadat alle informatie compleet is neemt het bestuur van de stichting de aanvraag in behandeling en bericht de aanvrager of, en zo ja tot welk bedrag, steun kan worden gegeven.
 • Acute aanvragen die de stichting telefonisch  krijgt van een spoedkliniek  zullen direct in behandeling worden genomen. Terstond wordt besloten wel/niet financieel te participeren in de behandelkosten. Deze steun wordt per omgaande via de email door de stichting bevestigd aan de kliniek.
 • Over een afwijzing van een aanvraag voor financiële steunverlening kan niet worden gecorrespondeerd. Een besluit van de stichting dient als onherroepelijk te worden beschouwd.
 • Betalingen verricht de stichting alleen aan een behandeld dierenarts of specialist op basis van een op naam en adres van de client gestelde factuur, met de vermelding van de door de stichting toegezegde bijdrage. Een betaling wordt nooit gedaan naar de rekening van de eigenaar.
 • Inmiddels door de eigenaar of bewindvoerder betaalde facturen aan de dierenarts of -specialist  kunnen achteraf niet bij de stichting worden ingediend. Oude(re) nota’s van verrichte behandelingen,  worden niet gehonoreerd, tenzij de kliniek voorafgaand aan de behandeling/operatie dit met ons heeft besproken en door ons is bevestigd.
 • Betalingen van dierenartskosten die door de dierenarts zijn doorgezet naar Famed of ander incassobureau worden niet gehonoreerd.

Wat steunen wij niet:

 • -Huisdieren die zijn aangeschaft in een financieel al moeilijke periode en genomen ten tijde van de uitkering, zoals: pups en kittens, maar ook jonge dieren tot de leeftijd minstens 1 jaar, of oudere dieren die aantoonbaar  in de financieel moeilijke periode door de eigenaar zijn aangeschaft.
 • -Wij steunen geen knaagdieren (zoals konijnen, cavia’s en tamme ratten), geen vissen en vogels. Hiervoor ontbreekt bij de stichting expertise.
 • -Wij steunen geen reguliere dierverzorging, zoals consulten, entingen, vlooien-, teken- en ontwormingsmiddelen, gebitsreiniging, trimmen, nagels knippen,  enzovoorts.
 • -Wij stenen geen sterilisatie of castratie.
 • -Wij steunen geen laboratoriumbepalingen voor onder meer urine, bloed (tenzij noodzakelijk tijdens acute medische behandeling en altijd in overleg met de stichting).
 • -Wij steunen geen euthanasie van een huisdier, mits tijdens een door ons gesteunde operatie het dier niet verder kan worden behandeld. Dit altijd in overleg met de behandelend dierenarts.
 • -Wij steunen geen acute operaties en/of behandelingen die niet binnen een termijn van maximaal 7 dagen worden verricht, tenzij deze termijn nadrukkelijk door de kliniek met de stichting is kortgesloten en naar een later moment is doorgezet. E.e.a. dient dan altijd schriftelijk te zijn vastgelegd. Een gedane reservering kan dan worden verlengd. Is er geen planning binnen deze 7 dagen, of geen contact tussen de kliniek en de stichting over verlenging, dan vervalt de reservering. De behandeling of operatie wordt dan door de stichting niet aangemerkt als medisch acuut. Het is te allen tijde aan de eigenaar zelf om zorg te dragen voor tijdige en duidelijke communicatie naar de stichting.
 • Wij steunen geen:
 • -oude openstaande nota’s van verrichte behandelingen.
 • -nota’s die inmiddels aan de kliniek zijn betaald door familie of derden.
 • -huisdieren afkomstig uit het buitenland (door de eigenaar zelf geïmporteerde of adoptie-dieren verkregen via een stichting).
 • -huisdieren die buiten Nederland worden behandeld/geopereerd.
 • -huisdieren die geen aantoonbare eigenaar hebben, zoals zwerfdieren en asieldieren.
 • -huisdieren die wij eerder in het lopend jaar hebben gesteund. Wij steunen -onder voorwaarden- slechts 1 huisdier per jaar.
 • -onderzoek naar kanker, chemotherapie en zware oncologische behandelingen.
 • -chronische afwijkingen, waarvoor langdurig onderzoek, medicatie en nazorg nodig is.
 • -complexe kostbare operaties (denk hierbij aan: meervoudige breuken, neurologische problemen, enz.)
 • -onderzoek naar erfelijke ziekten en behandeling daarvan.
 • -medicijnen en medisch voer voor bijvoorbeeld epilepsie-, blaas-, nier-, suiker- of hartproblemen en allergieën (atopisch).
 • -orthopedische hulpmiddelen, zoals: braces en prothesen.
 • -geen dierenambulance vervoer, taxivervoer eigenaren of andere vervoerskosten.

Wat steunen wij -onder voorwaarden- wel:

 • -diverse acute medische ingrepen, zoals bijvoorbeeld: baarmoederontsteking, blaasproblemen, vergiftiging, ernstige keel- neus of oorproblemen,  breuken of luxaties en andere bedreigende situaties. De ernst van de situatie bespreken wij altijd met dierenarts. Let wel: Steun kan alleen worden gegeven als onze financiën hiervoor toereikend zijn. Wij kunnen dus nooit garantie geven voor steun, omdat we voornamelijk afhankelijk zijn van particuliere giften/donaties.
 • Indien geen financiële steun kan worden geboden, kunnen wij proberen voor cliënten te bemiddelen bij dierenarts(en) aangaande het behandeltarief, of te vragen om een second opinion.

Wilt u ons steunen? Doneer een bedrag zodat we nog meer dieren acuut medisch kunnen laten behandelen. Klik hier om te doneren