Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

KvK nr. 60131381

 

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclamer van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, hierna te noemen SBH, besteedt grote zorg aan de teksten en beelden op deze website.

 

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. SBH kan de gebruiksvoorwaarden tussentijds als daar noodzaak toe is wijzigen. Wij bevelen bezoekers van de website aan de voorwaarden van SBH op eventuele wijzigingen te controleren.

SBH streeft ernaar op deze website altijd zo actueel en en zorgvuldig mogelijk informatie aan te bieden. Hoewel de informatie met zo goede mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat SBH niet in voor volledigheid, juistheid of acutaliteit van de informatie. Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. SBH aanvaardt geen  enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie van de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen SBH en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Gebruik

Deze website is bedoeld voor normaal bezoek en het is  niet toegestaan om de website of gegevens daarop geautomatiseerd via scripts, bots en/of spiders te raadplegen. De uitzondering hierop betreft spiders ten behoeve van openbare zoekmachines. Ook mogen beveiligingen van de website niet worden omzeild of verwijderd of dit via anderen mogelijk te maken. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang u de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBH is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie van deze website te (her)gebruiken.

 

Intellectueel eigendom

Er rust copyright op al het gepubliceerde op deze website.  Alle informatie, waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s, is eigendom van SBH. Deze gegevens behoren toe aan SBH en mogen niet door derden worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Voor elke uitzondering hierop is te allen tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van SBH vereist. Toestemming kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@huisdierenwelzijn.nl. Vermeld hierin duidelijk welk materiaal wordt gevraagd en voor welke doeleinden de informatie wordt gebruikt.

 

Externe informatie

SBH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat, waarnaar SBH via hyperlinks verwijst. De informatie wordt niet werking en juistheid van informatie gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die externe informatie.

 

Cookies

SBH plaatst op de website cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat SBH na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. SBH gebruikt deze data geaggregeerd en kan de informatie niet herleiden tot een pc of individu. De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies uitschakelen of een gemaakte keuze terugzetten.

 

E-mail

SBH garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.  Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn te communiceren accepteert u dit risico.

De informatie die is opgenomen in e-mails van SBH kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u andere persoon, bedrijf of organisatie onterecht een bericht ontvangt, vragen wij om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren of kennis te geven van foutieve ontvangst van de informatie.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De stichting heeft een privacy verklaring opgesteld in het kader van de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is te vinden op onze website https://huisdierenwelzijn.nl/avg-en-privacy-verklaring-sbh/

De stichting is via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor juiste verwerking van persoonsgegevens.

 

Disclaimer aanpassen

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.